Pisanie prac

 

Wszystkie wykonywane opracowania (pisanie prac magisterskich, licencjackich, zaliczeniowych, badania ankietowe) mogą być wykorzystane wyłącznie w taki sposób, aby nie naruszać art. 272 kodeksu karnego oraz przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

prace magisterskie

Otrzymane materiały należy traktować wyłącznie jako pomoc w pisaniu własnej pracy. Można je użyć tylko jako dodatkową literaturę, pomocną do stworzenia swojej własnej autorskiej pracy, mogą one służyć wyłącznie jako baza wyjściowa jak również jako zarys problematyki do dalszych rozważań.

 

Przykładowe tematy prac licencjackich

Działalność w zakresie pomocy przy pisaniu prac prowadzona jest legalnie od 1998 roku w ramach usług edukacyjnych.

Oferta skierowana jest do każdego, kto ma trudności z przygotowaniem niezbędnego opracowania z danej tematyki - ekonomia, bankowość, motywacja itd. Opracowanie jest przygotowywane wyłącznie z dziedzin, w których firma się specjalizuje a osoba pisząca jest biegła w podjętej problematyce, pozwala to zagwarantować, fachową i rzetelną pomoc. Firma nie korzysta z pośredników, jest stały kontakt z osoba piszącą, która ponosi pełną odpowiedzialność za przyjęte zlecenie.

Prace magisterskie

 

Pisząc pracę dyplomową - magisterską czy licencjacką należy trzymać się określonych wymogów formalnych.

 

Każda wyższa uczelnia posiada określone wymogi dotyczące wyglądu pracy, pierwszej strony, spisu treści, wielkości czcionki i odstępów międzu wierszami w pracy magisterskiej. Piszący pracę magisterską czy licencjacką powinien być w stałym kontakcie ze swoim promotorem aby jego praca była zgodna z wymaganiami nie tylko pod względem treści, tematu, ale także i wyglądu.


Poniżej przedstawiamy takie przykładowe wymagania stawiane pracy magisterskiej na jednej z wyższych uczelni:


Wymogi formalne i zasady pisania prac dyplomowych w Akademii Polonijnej
1
Załacznik nr 1 do Regulaminu dyplomowania
WYMOGI FORMALNE I ZASADY PISANIA PRAC DYPLOMOWYCH W AKADEMII POLONIJNEJ W CZĘSTOCHOWIE


STRUKTURA PRACY
Tytuł pracy musi odzwierciedlac problemy przedstawione w pracy, nie powinien byc zbyt ogólny i powinien byc możliwie krótki, a przynajmniej możliwy do jednoznacznego zrozumienia i interpretacji.


Zaleca się następującą strukturę pracy:

 

Praca licencjacka

- część 1, zawierająca ogólną charakterystykę zagadnienia, któremu poświęcona jest praca, a więc pojęcie, rola, znaczenie, uzasadnienie wyboru problemu badawczego itp.
- część 2, opisująca dane zagadnienie i problem od strony teorii i metodologii, a więc np. metody rozwiązywania danego problemu, ich ocenę, zakres stosowania,
określenie problemu badawczego, hipotezy badawcze, pytania badawcze, techniki i narzędzia badawcze, opis miejsca i terenu badań itp.
- część 3, zawierająca opis danego zjawiska na konkretnym przykładzie oraz jego ocenę wraz z ogólną charakterystyką podmiotu (zagadnienia), będącego przedmiotem badań, ale tylko w zakresie związanym z tematem pracy.
Praca licencjacka powinna zawierac własne przemyślenia i oceny studenta, dotyczące prezentowanej problematyki. Wyjątki od tej zasady powinny być uzasadnione.


Praca magisterska

- część 1, zawierająca ogólną charakterystykę zagadnienia, któremu poświęcona jest praca, a więc pojęcie, rola, znaczenie, uzasadnienie wyboru problemu badawczego itp.
- część 2, opisująca dane zagadnienie i problem od strony teorii i metodologii, a więc np. metody rozwiązywania danego problemu, ich ocenę, zakres stosowania,
określenie problemu badawczego, hipotezy badawcze, pytania badawcze, techniki i narzędzia badawcze, opis miejsca i terenu badań itp.
- część 3, zawierająca wykorzystanie opisanych w części 2 metod do rozwiązywania problemów będących przedmiotem pracy, ocenę efektów działania badanych
zjawisk, problemu oraz uzyskanych wyników, ocenę obowiązujących rozwiązań (badania empiryczne), analizę wyników badań, dyskusję uzyskanych wyników z
przywołanymi uprzednio teoriami koncepcjami itp.
Praca magisterska powinna zawierać własne badania studenta, własne przemyślenia i oceny, dotyczące danej problematyki. Wyjątki od tej zasady powinny być uzasadnione.

 

Techniczne aspekty pisania prac magisterskich. Wymogi formalne i zasady pisania prac dyplomowych w Akademii Polonijnej:

2 STRONA TYTUŁOWA PRACY AKADEMIA POLONIJNA W CZESTOCHOWIE
Wydział Interdyscyplinarny
Instytut Ekonomii i Administracji/Instytut Nauk
Humanistycznych
Kierunek Ekonomia/Filologia
Wielkość (stopień pisma): 20 pkt. bold, wersaliki (duże litery), tekst wyśrodkowany, interlinia 1.
Imie i nazwisko autora
Wielkość (stopien pisma): 20 pkt. bold, wersaliki (duże litery), tekst wyśrodkowany.
Tytuł pracy
Wielkość (stopien pisma): 20 pkt. bold, wersaliki (duże litery), tekst wyśrodkowany, interlinia 1.
Praca magisterska/licencjacka napisana pod kierunkiem tytuł/stopień imię i nazwisko promotora

Wielkość tytułu (stopien pisma): 14 pkt. bold, wersaliki (małe litery).
Tekst wyrównany do prawej.
Częstochowa nr roku
Wielkość tytułu (stopien pisma): 14 pkt. bold, wersaliki (małe litery). Tekst wyśrodkowany

3 KONSTRUKCJA PRACY
Tekst powinien mieć układ typowy dla prac naukowych: spis treści, a następnie wstęp, (bez oznaczenia numeru tej cześci pracy), po tym rozdziały i podrozdziały pracy
(ponumerowane cyframi arabskimi), podsumowanie, literaturę, spis tabel, rysunków, wykresów, rycin, załaczników (bez oznaczenia numeru tych częsci pracy), a więc np.:
Wstęp
1. Ogólne zasady ..
1.1. Zasady dotyczące ....
1.2. Rola i znaczenie zasad ...
1.3. ....
2. .......
2.1. ........
2.2. .......
....
3. .....
3.1. .....
..
Podsumowanie
Literatura
Spis tabel, rysunków, wykresów, ..
Szczegółowość planu pracy drugiego stopnia oznacza to, iż w spisie treści nie może być pkt.
1.1.1., a jedynie 1.1. tj.:
1. Zasady...,
1.1. Zasady dotyczące ...
1.2. .....
Wstęp do pracy winien zawierać uzasadnienie podjęcia tematu pracy, jej cel, przedmiot i tezę, a także opis struktury pracy, opis przyjętych metod pisania pracy, opis i ocenę materiałów źródłowych.
Wszystkie rozdziały winny mieć przybliżoną ilość podrozdziałów oraz zbliżoną objętość.
Spis literatury powinien znajdować się po podsumowaniu, na oddzielnej stronie; przy większej liczbie pozycji - z podziałem na pozycje zwarte, artykuły i referaty, akty prawne oraz źródła internetowe.
Spis tabel, rysunków i wykresów - przy większej liczbie pozycji z podziałem na odrębne spisy: Spis tabel, Spis rysunków, itp.

4 ZASADY SPORZADZANIA PRZYPISÓW
- W tekście, w powołaniach na piśmiennictwo podaje się numer przypisu dolnego, przypisy ponumerowane są kolejno w całym tekscie.
- Jeśli w przypisie ma miejsce powołanie na piśmiennictwo (ksiażkę): należy podać pierwszą literę imienia (kropka), nazwisko (przecinek), tytuł książki kursywa (przecinek),
nazwa wydawnictwa (przecinek) miejsce i rok wydania (przecinek), strona (kropka), np.:
A. Wojtyna, Nowoczesne państwo kapitalistyczne, PWN, Warszawa 2009, s. 22.
- W przypadku czasopisma: należy podać pierwszą literę imienia (kropka), nazwisko (dwukropek), tytuł artykułu kursywa (przecinek), nazwa czasopisma (w cudzysłowie),
rok (przecinek), numer czasopisma (kropka), np.:
J. Smolen: Polska droga do Unii Europejskiej, "Nowe Życie Gospodarcze", 2001, nr 36.
- W przypadku powołania na akt prawny podaje sie jego pełny tytuł, następnie w nawiasie pełny, aktualny adres, poza nawiasem po przecinku art. i jego numer (kropka);
np. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2002 r. nr 72,
poz. 665, nr 126, poz. 1070, nr 141, poz. 1178, nr 144, poz. 1208, nr 153, poz. ...), art. 17.
- Jeśli jest to źródło internetowe: to poza opisem źródła należy podać dokładny adres strony oraz datę korzystania z tego zródła, np.:
opis źródła, http://www.google.pl/search?, 15.06.2009.
- Przypisy, stanowiace powołanie na wcześniej opisaną w przypisie pozycje literatury, powinny winny mieć formę skróconą, a więc zawierać jedynie elementy przypisu,
pozwalające go zidentyfikować i nie pomylić z inną pozycją literatury, np.
A. Wojtyna, Nowoczesne ., s. 23.
J. Smolen: Polska ....
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.
- Przed oddaniem pracy, pełny opis aktu prawnego przenosi się do bibliografii, a w przypisie zastępuje się go przypisem skróconym np. Prawo bankowe (tekst jedn.
Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z pózn. zm.), art. 17.

 

PRZYGOTOWANIE I FORMATOWANIE TEKSTU
- Prace należy napisac w programie Word.
- Rodzaj czcionki: Arial, kolor czarny.
- Wielkość tytułów rozdziałów: 12 pkt., podtytułów 12 pkt. bold. Podtytuły drugiego stopnia: 12 pkt. bold. Tytuły i podtytuły wyjustowane. Bez wersalików.
- Wielkość tekstu: 12 pkt.
- Tekst wyjustowany.

 • Użyta opcja dzielenia wyrazów.
 • Akapit: 1,25 cm
 • Odstęp między wierszami (interlinia): pojedyńczy.
 • Odstępy między znakami: standardowe, 0 pkt.
 • Numeracja stron: od pierwszej strony, numeracja arabska w dolnym prawym rogu strony, czcionka 10 pkt.
 • Wyliczenia: należy zaczynać od punktora.
 • Wypunktowania i wyliczenia użyte w tekscie powinny być pod względem formatu jednolite dla całego tekstu pracy.
 • Numerowanie: cyfry arabskie.
 • Liczby całkowite zawierające więcej niż 4 cyfry powinny być dzielone jednym odstępem na grupy 3-cyfrowe, licząc od prawej strony.
 • Skróty stosujemy dopiero po wprowadzeniu do tekstu pełnej nazwy, a za nią w nawiasie skrót tej nazwy; należy konsekwentnie stosować te same skróty w całym tekscie.
 • Wielkość tytułów tabel, wykresów i rysunków: 12 pkt., bold, wyśrodkowanie.
 • Tabele, wykresy i rysunki ponumerowane w kolejności od początku do końca pracy.
 • W przypadku tabel, tytuły nad tabelami, np.:
  Tabela 1
  Dynamika ruchu turystycznego w Polsce w latach 2005-2009 (tytuł bez kropki)
 • W przypadku wykresów i rysunków, tytuły pod wykresami i rysunkami, np.:
  Wykres 1. Dynamika ruchu turystycznego w Polsce w latach 2005-2009
  Wszelkie tytuły bez kropki.
 • Pod każdą tabelą, wykresem i rysunkiem musi być podane pełne źródło, opis zgodny z zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu pierwszego przypisu danego źródła, np.:
  Źródło: J. Smoleń: Polska droga do Unii Europejskiej, "Nowe Życie Gospodarcze", 2001, nr 36.
 • Każda tabela, wykres rysunek winna zostać zapowiedziana w tekście pełnym zdaniem, np.
  Dynamika ruchu turystycznego w Polsce w latach 2005-2009 przedstawiona została w tabeli 1. (umożliwia to umieszczenie tabeli, rysunku w miejscu dogodnym dla piszącego)


ODSTĘPY MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI CZĘŚCIAMI TEKSTU

 • Między tytułem rozdziału a tytułem podrozdziału: 1 wolny wiersz.
 • Między tekstem a tytułem podrozdziału: 2 wolne wiersze
 • Między śródtytułami (tytułem podrozdziału) a treścią podrozdziału: 1 wolny wiersz.
 • Między treścią pracy a tytułem tabeli, wykresu, rysunku: 2 wolne wiersze.INNE INFORMACJE

 • Tylko w wyjątkowych, uzasadnionych merytorycznie, wypadkach można zastosować w tekście podkreślenia, pogrubienia, ramki, bądź wersaliki.
 • Spis literatury alfabetycznie: nazwisko, pierwsza litera imienia (kropka i po niej przecinek), tytuł książki kursywa (przecinek), nazwa wydawnictwa (przecinek), miejsce i rok wydania (kropka), np.:
  1. Kolman R., Zdobywanie wiedzy, Branta, Bydgosz-Gdansk 2004.
  2. Lelusz H., Kowalewski M., Salmanowicz R., Metodyka pisania prac dyplomowych o tematyce ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2003.
  3. Metodyka pisania prac licencjackich i magisterskich, red. Roszczypata J., WSE, Warszawa 2003.
 • Spis literatury i spisy tabel, rysunków itp.: interlinia 1 pkt., odstepy: przed 6, a po 0 pkt.
 • Spis literatury winien obejmować wszystkie pozycje wymienione w przypisach oraz inne wykorzystywane w przygotowaniu pracy.
 • Wszystkie poglądy studenta w pracy przedstawia się w formie bezosobowej.


Pisanie prac - kim są nasi Klienci?

Klientami są zarówno osoby prywatne jak i firmy (banki i instytucje finansowe). Opracowania wykonywane są wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta.


Firma specjalizuje się w dziedzinach:

 • rachunkowość i finanse,
 • ekonomia,
 • prawo podatkowe,
 • prawo administracyjne,
 • prawo cywilne, itp.,
 • bankowość,
 • analiza ekonomiczno-finansowa,
 • analiza statystyczna,
 • badania ankietowe.


Firma specjalizuje się w indywidualnych zamówieniach z dziedziny rachunkowości, finansów, kadr i ubezpieczeń, prawa podatkowego, bankowości jak również wszelkiego rodzaju analiz statystycznych oraz ekonomicznych. Działalność firmy skierowana jest na wykonywanie wysokiej jakości usług... Poprawiamy również plagiaty prac.

 

Prace licencjackie

Prace magisterskie

 

Pisanie wstępu do pracy magisterskiej

Przykładowe wzory i tematy prac magisterskich

Przykładowe tematy prac licencjackich

 

Dorota Wrona
Chopina 5/8
20-023 Lublin

 

tel. 81 534 73 55
tel. kom. 0 696 077 619
e-mail: dorotawrona@interia.eu

 


Dorota Wrona © pisanie prac magisterskich i licencjackich z ekonomii, bankowości, motywacji; badania ankietowe